Oczyszczalnia Ścieków

Logo BIP
Przejdź do: Kontakt
Przejdź do: mapa serwisu
Przejdź do: Wersja kontrastowa serwisu

Wyszukiwarka


Menu główne


Ścieki dopływają do oczyszczalni z terenu miasta Środa  Śląska oraz okolicznych miejscowości na terenie Gminy. Z rejonów nie posiadających kanalizacji, ścieki dowożone są na oczyszczalnię wozami asenizacyjnymi i przyjmowane do zlewni ścieków.

Oczyszczalnia przeszła gruntowna modernizację w latach 2011-2012 Środki finansowe na zrealizowanie przebudowy zostały pozyskane z Funduszu Spójności.

Oczyszczalnie ścieków można podzielić na 2 podstawowe bloki: mechaniczny i biologiczny.

Blok mechaniczny

Ścieki dopływające do oczyszczalni bądź dowożone przepływają w pierwszej kolejności przez stacje krat mechanicznych, które są wyposażone w 2 rzędy krat gęstych i rzadkich. Pozbawione ścieki skratek przepływają  do piaskownika w którym, odbywa się wstępne oczyszczanie ścieków. Zatrzymywane są w nich drobne zanieczyszczenia stałe pochodzenia organicznego i mineralnego. Ścieki surowe pozbawione skratek i piasku są transportowane do zbiorników czerpalnych pompowni.

Blok biologiczny oczyszczalni

Ścieki pozbawione piasku i skratek pompowane są do osadnika wstępnego, w którym zostają wydzielone zawiesiny, ciała pływające, tłuszcze i oleje. Następnie kierowane są do komory beztlenowej, w celu uzyskania biologicznej defosfatacji. Z komory beztlenowej ścieki grawitacyjnie przepływają do komór osadu czynnego – reaktorów biologicznych, które mogą pracować niezależnie, równolegle. W komorze osadu czynnego substancje organiczne ulegają biologicznej degradacji z udziałem mikroorganizmów osadu czynnego. Komory współpracują z dwoma osadnikami wtórnymi, pompownią osadu recyrkulowanego, stacją dmuchaw oraz stacją dozowania koagulant niezbędnego do strącania fosforu.

Wszelkie procesy oczyszczania w bloku biologicznym i mechanicznym są kontrolowane i sterowane automatycznie.

Podczas pracy oczyszczalni powstaje osad, który jest zagospodarowany przez Spółkę zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 6 lutego 2015r. w sprawie stosowania komunalnych osadów ściekowych.

Bieżące działania i inwestycje

W roku 2023 na terenie oczyszczalni zainstalowano moduły fotowoltaiczne o mocy 50 kW – które wpłyną na zmniejszenie ilości energii pobieranej z sieci energetycznej. Szacowane oszczędności to około o 10% zakupionej dotychczas energii.

Również w pierwszej połowie  2023 roku,  zakończono prace związane z opracowaniem koncepcji zagospodarowania osadów ściekowych oraz rozpoczęto prace związane z  modernizacją aparatury kontrolno-pomiarowej oczyszczalni ścieków w Środzie Śląskiej.

Ze względu na rozwój terenów mieszkaniowych i przemysłowych – Spółka przystąpiła do prac projektowych związanych ze zwiększeniem przepływów nominalnych do 6 000 m3 na dobę.

 

Oczyszczalnia ścieków w Rakoszycach

Oczyszczalnia kontenerowa –     średnia ilość ścieków przepływająca  - 330,0 m3/na dobę  - maksymalna dopuszczalna ilość ścieków -  156.220 m3/rok.

Liczba odwiedzin: 1692

Stopka

Zamknij