Procedura przyłączania nieruchomości do sieci wod - kan

Logo BIP
Przejdź do: Kontakt
Przejdź do: mapa serwisu
Przejdź do: Wersja kontrastowa serwisu

Wyszukiwarka


Menu główne


Powiększ tekst
Zmniejsz tekst
Drukuj
Cofnij


Procedura przyłączania nieruchomości do sieci wod - kan

PROCEDURA PRZYŁĄCZENIA NIERUCHOMOŚCI DO SIECI WOD - KAN

 1. Należy złożyć pisemny wniosek do Średzkiej Wody Sp. z o.o. o wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wod-kan. Wniosek dostępny na stronie internetowej Spółki lub w Dziale Obsługi Klienta. Do wniosku należy dołączyć oświadczenie określające tytuł prawny do nieruchomości oraz mapę zagospodarowania terenu lub mapę zasadniczą, lub mapę do celów projektowych - w skali 1:500 (wyjątkowo 1:1000) . Mapę można otrzymać w Starostwie Powiatowym w Środzie Śląskiej – Wydział Geodezji Kartografii i Katastru . Kompletny wniosek można złożyć w Dziale Obsługi Klienta Średzka Woda Sp. z o.o. lub przesłać pocztą tradycyjną, bądź elektroniczną.
  Warunki techniczne wydaje Dział Techniczny nieodpłatnie w ciągu 21 dni - od dnia złożenia wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci, w przypadku budynków mieszkalnych jednorodzinnych, w tym znajdujących się w zabudowie zagrodowej; - 45 dni - od dnia złożenia wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci, w pozostałych przypadkach.
 2. Po wydaniu warunków technicznych należy zlecić projektantowi z uprawnieniami wykonanie projektu przyłącza, a następnie złożyć projekt w dwóch egzemplarzach w formie papierowej oraz jeden w formie elektronicznej (np. płyta CD, pendrive) wraz z wnioskiem o uzgodnienie dokumentacji projektowej.
 3. Po uzgodnieniu projektu zlecić wykonawcy z odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi w zakresie sieci i instalacji sanitarnych wykonanie prac budowlanych. Przed przystąpieniem do prac budowlanych należy złożyć zgłoszenie przystąpienia do budowy lub wykonania robót do Średzkiej Wody sp. z o.o.
  Przystąpienie do wykonania prac budowlanych może nastąpić po 7 dniach od zgłoszenia, jeśli tutejszy Zakład nie wniesie w tym czasie sprzeciwu.
 4. Przed zasypaniem wykonanego przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego należy zgłosić przyłącze do odbioru częściowego w Dziale Obsługi Klienta Średzka Woda Sp. z o.o. ul. Sikorskiego 43 , tel. 71 317 20 59 wew. 20.
  Dodatkowo należy dostarczyć projekt techniczny wykonanego przyłącza. Pracownik Średzkiej Wody Sp. z o.o. sprawdza przyłącze pod względem technicznym oraz pod względem zgodności wykonania z Projektem Technicznym. Po spełnieniu w/w warunków przeprowadzony jest odbiór techniczny – częściowy oraz spisana jest stosowna umowa.
  Po podpisaniu umowy zostanie zamontowany wodomierz i rozpocznie się dostawa wody i /lub odbiór ścieków..
 5. Odbiór końcowy dokonywany jest na wniosek klienta w celu przekazania inwestycji do odbioru końcowego w Nadzorze Budowlanym.
Po wykonaniu w budynku wewnętrznej instalacji wodociągowej i/lub kanalizacyjnej należy zgłosić przyłącze wodociągowe i/lub kanalizacyjne do odbioru końcowego w Dziale Obsługi Klienta Średzka Woda Sp. z o.o. ul. Sikorskiego 43, tel. 71 31720 59 wew. 20.

Spółka uzgadnia termin odbioru nie dłuższy niż 7 dni od daty zgłoszenia. Pracownik Średzkiej Wody Sp. z o.o. sprawdza przyłącza pod względem włączenia do instalacji wewnętrznej oraz zgodności wykonania z projektem budowlanym. ( Wniosek o odbiór / przegląd techniczny / przyłącza wodociągowego / kanalizacyjnego dostępny na stronie www.sredzkawoda.pl lub w Dziale Obsługi Klienta )

Średzka Woda Spółka z o.o. wystawia protokół odbioru technicznego - końcowego. Protokół ten jest niezbędny do odbioru budynku przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.
W celu otrzymania protokołu z odbioru końcowego należy:
 • wykonać wszystkie uwagi zapisane w protokole częściowym z czynności kontrolnych dla prowadzonej inwestycji
 • dostarczyć do Średzkiej Wody Sp. z o.o. mapę z naniesioną inwentaryzacją geodezyjną przyłącza wodociągowego i/ lub kanalizacji sanitarnej w skali 1:500,
 • złożyć wniosek o przeprowadzenie czynności kontrolnych na przyłączu
Terminy odbiorów ustalane są z inwestorem telefonicznie

UWAGA:
Na etapie odbioru końcowego, jak również przed zasypaniem zastrzega się możliwość dokonywania sprawdzeń drożności, szczelności itp. wykonanych połączeń wodociągowo - kanalizacyjnych.


W przypadku budowy sieci wodociągowej i /lub kanalizacyjnej na terenie Gminy Środa Śląska przez Inwestorów w ramach wspólnych inwestycji - obowiązuje uchwała Zarządu Średzkiej Wody Sp. z o.o. - nr 1/2022 z dnia 03 stycznia 2022 roku.

W związku z pojawiającymi się często  pytaniami mieszkańców odnośnie własności przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie gminy Środa Śląska, Spółka Średzka Woda pragnie wyjaśnić nurtujące zagadnienia. Zagadnienie własności przyłączy reguluje  Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Zgodnie ze wskazaną ustawą przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne są własnością właścicieli nieruchomości. Realizację budowy przyłączy zapewnia na własny koszt osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do sieci.
Przyłącze wodociągowe jest definiowane jako  odcinek pomiędzy siecią wodociągową ( początek przyłącza to wpięcie do sieci wraz zasuwą przyłączeniową ) a zaworem za wodomierzem. 
Przyłącze kanalizacyjne jest definiowane jako  odcinek pomiędzy siecią kanalizacji sanitarnej ( początek przyłącza to wpięcie przez trójnik/ tzw. siodło lub wpięcie do studni kanalizacji sanitarnej ) a pierwszą studnią rewizyjną, która  znajduje  się  najbliżej nieruchomości właściciela lub, w przypadku braku studni rewizyjnej, przyłącze kończy się na granicy nieruchomości  .
Rejestr zmian podstrony
Informację wprowadził(a): Dariusz Łącki (2023-03-27 10:59:33)
Informację zmodyfikował(a): Dariusz Łącki (2023-03-27 11:41:40)
Liczba odwiedzin: 1742

Stopka

Zamknij