Zasady odpłatnego przejmowania przez Średzką Wodę urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych

Logo BIP
Przejdź do: Kontakt
Przejdź do: mapa serwisu
Przejdź do: Wersja kontrastowa serwisu

Wyszukiwarka


Menu główne


Powiększ tekst
Zmniejsz tekst
Drukuj
Cofnij


Zasady odpłatnego przejmowania przez Średzką Wodę urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych

ZASADY ODPŁATNEGO PRZEJMOWANIA PRZEZ ŚREDZKĄ WODĘ SP. Z O.O. URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH

Zasady odpłatnego przejmowania przez Średzką Wodę Sp. z o.o. urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na podstawie art. 31 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 2028 z późn. zm.)

Cel i zakres: realizacja budowy sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie gminy Środa Śląska.

Przekazujący: osoby prawne lub fizyczne, które wybudowały lub planują budowę sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej częściowo z własnych środków.

Warunki ubiegania się o odpłatne przejęcie urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych:
  • Złożenie wniosku o zawarcie umowy na przekazanie wybudowanych urządzeń kanalizacji sanitarnej i wodociągowej lub przekazanie urządzeń w budowie. We wniosku określa się długość sieci i ilość potencjalnie zasilanych działek.
  • Opracowanie dokumentacji projektowej (1 egzemplarz) + prawomocne, ważne pozwolenie na budowę sieci wod/kan.
Warunki przyjęcia do eksploatacji i na stan majątkowy Spółki Średzka Woda budowanych sieci:
  • zawarcie umowy, wywiązanie się Przekazującego z zapisów umowy.
Warunki rozliczenia finansowego z uwzględnieniem wskaźników efektu ekologicznego i efektywności kosztowej.

Podstawą do rozliczeń finansowych jest kosztorys inwestorski w przypadku planowania budowy, lub powykonawczy w przypadku istniejącej sieci,

Do odtworzenia infrastruktury drogowej zobowiązany jest Inwestor własnym staraniem i kosztem w porozumieniu i na warunkach uzgodnionych z Zarządca drogi/ nieruchomości.

Procentowa wartość udziału finansowego Spółki Średzka Woda uzależniona jest od długości sieci i liczby potencjalnie zasilanych działek (wg. tabeli poniżej),

Liczba działek / Długość sieci do 100 mb pow.100 mb. do 200 mb. pow.200 mb i więcej
1 40% 30% 20%
2 20% 20% 10%
3 i więcej 40% 20% 10%
Środki przeznaczane na finansowanie urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych przez Spółkę w ramach przedmiotowych umów zostaną określone w rocznym planie inwestycyjnym.

Kwota środków przeznaczonych na finansowanie urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych przez Spółkę zostanie podana do publicznej wiadomości do końca I kwartału każdego roku.

Kolejność podpisanych umów zależeć będzie od kolejności składanych wniosków oraz wyczerpania przeznaczonych przez Spółkę środków finansowych.
Rejestr zmian podstrony
Informację wprowadził(a): Dariusz Łącki (2023-03-27 11:25:13)
Informację zmodyfikował(a): Dariusz Łącki (2023-03-27 11:36:06)
Liczba odwiedzin: 1283

Stopka

Zamknij